Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2017-01-17

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania  XXXII sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami), § 32 ust. 3 i 4 oraz § 31 ust. 2  Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień 27 STYCZNIA 2017 roku (piątek) godz. 14.00 w sali Domu Kultury w Łowinku zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
10. Nagrodzenie osób wyróżnionych Nagrodą Wójta Gminy za działalność w roku 2016;
11. Przerwa;
12. Sprawozdanie z pracy Komisji Urbanistycznej za rok 2016;
13. Informacja z działalności Izb Rolniczych;
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Pruszcz;
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Pruszcz;
16. Wolne głosy i zapytania;
17. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Przemysław Sznajdrowski

Informacje

Rejestr zmian