Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2017-02-14

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XXXIII sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz  § 32 ust. 3 i 4 oraz  § 31 ust. 2 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień 24 lutego 2017 roku (piątek) godz. 12.00 w sali posiedzeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy
w okresie między sesjami;
10. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016;
11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli  na poszczególnych  stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruszcz;
12. Uchwalenie planu dofinansowania  form doskonalenia  zawodowego  nauczycieli;
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  rodzaju wyróżnień
i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania;
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”;
15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Pruszcz;
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017;
18. Wolne głosy i zapytania;
19. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
\-\ Przemysław Sznajdrowski

Informacje

Rejestr zmian