Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  2017-03-21

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XXXIV sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz § 32 ust. 3 i 4 oraz  § 31 ust. 2 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień  30 marca  2017 roku (czwartek) godz. 12.00 w sali  posiedzeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad  poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie  Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
10. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2016;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pruszcz na lata 2017 – 2021,
12. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań  z zakresu rozwoju sportu przez kluby sportowe w roku 2016;
13. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016;
14. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, tj.
1) Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego  dla kandydatów do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pruszcz, a zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,
2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Pruszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,
3) Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do  rady sołeckiej sołectwa Zawada,
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Pruszcz,
18. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 31/12 w miejscowości Pruszcz,
19. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 1/17 w miejscowości Pruszcz,
20. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 1/19 i działki nr 1/20 położonych w miejscowości Pruszcz,
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 239 położonej w miejscowości Serock,
22. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2023,
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017,
24. Wolne głosy i zapytania,
25. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian