Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2017-04-18

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XXXV sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz § 32 ust. 3 i 4 oraz  § 31 ust. 2 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień 28 kwietnia 2017 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał  Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za rok 2016;
11. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  za rok 2016;
12. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”;
14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 7/2 położonej w miejscowości Niewieścin;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały zmieniającej Regulamin Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu;
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2017 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2023;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017;
19. Wolne głosy i zapytania;
20. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian