Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2017-05-16

Mieszkańcy Gminy Pruszcz
Dot. zwołania XXXVI sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz  § 32 ust. 3 i 4 oraz  § 31 ust. 2  Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r.  poz. 1572 ze zm.) na dzień 26 maja 2017 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.
Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
10. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Rehabilitacji z funkcjonowania Ośrodka za rok 2016 oraz z bieżącej działalności,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu;
12. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcjonowania za rok 2016 oraz z bieżącej działalności;
13. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z funkcjonowania za rok 2015 oraz z bieżącej działalności;
14. Przerwa
15. Przedstawienie sprawozdań finansowych gminy za rok 2016 (skarbnik gminy);
16. Dyskusja;
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz za 2016 rok;
18. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 z uwzględnieniem informacji o stanie mienia komunalnego (skarbnik gminy);
19. Dyskusja;
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Pruszcz za 2016 rok;
21. Przedstawienie przez skarbnika gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za rok 2016;
22. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;
23. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dot. działań podjętych w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
24. Dyskusja
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2016;
26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023;
27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Pruszcz w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz;
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
29. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Cieleszyn;
30. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Cieleszyn;
31. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Pruszcz;
32. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Pruszcz;
33. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Pruszcz;
34. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Niewieścin;
35. Wolne wnioski i informacje;
36. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Informacje

Rejestr zmian