Zawiadomienie (BUD.BOŚiGK.6220.1.3.2016)

Pruszcz, dn. 25.07.2016 r.
BUD.BOŚiGK.6220.1.3.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 9 i 10 § 1 oraz art. 36 § 2.  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu opinią znak: N.NZ – 4200-70/16 z dnia 15.06.2016 r. nie zgłosił warunków do realizacji inwestycji: „Rozbudowa istniejącej fermy drobiu w Serocku  na działce nr ewidencyjny 169/4, obręb Serock, gmina Pruszcz.
Regionalny Dyrektor  Ochrony środowiska pismem z dnia 22 czerwca 2016 r. wystąpił do inwestora o złożenie wyjaśnień do przedłożonego raportu. Dnia 19 lipca 2016 r. do tut. urzędu wpłynęło uzupełnienie raportu przez Pełnomocnika Fermy Drobiu Gospodarstwo Rolne „ELCZAR” Elżbieta i Cezary Zawiślak Sp. jawna.
W związku z powyższym dokonanie uzgodnienia warunków realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy nastąpi w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania uzupełnienia raportu.
Zgodnie z  art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych  od organu.
Jednocześnie informuję, że w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Pruszczu, pok. nr 3, tel. (52) 562 43 21, w godzinach pracy urzędu tj.:  pon., śr., czw. w godz. 7.15 – 15.15, we wtorek 7.15-17.00 i w piątek 7.15-13.30.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik:
Stanisław Kryszewski Zakład Sozotechniki Sp. z o.o.
ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz
2. Wnioskodawca:
Ferma Drobiu, Gospodarstwo Rolne „ELCZAR”
Elżbieta i Cezary Zawiślak Sp. jawna
Serock, ul. Kolejowa 17, 86-120 Pruszcz
3. strony według wykazu
4. sołtys wsi Serock z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
5. BIP Urzędu Gminy w Pruszczu
6. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu
7. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Sporządziła: E. Grumbliniak –  (052) 562 43 21

Informacje

Rejestr zmian