Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.2 z dnia 04.12.2019 r. wydłużenie terminu załatwienia sprawy w sprawie wniesienia zażalenia na postanowienie RDOŚ nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu dla przedsięwzięcie: Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932

Zawiadomienie GDOŚ

Informacje

Rejestr zmian