Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.5 z dnia 14.12.2019 r., że po otrzymaniu prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2018 r., sygn.. akt: II OSK 133/17, prowadzi postępowanie w sprawie zażaleń na postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2014 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu dla przedsięwzięcia: Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932

Zaw. RDOŚ

Informacje

Rejestr zmian