Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (BUD.BOŚiGK.6220.1.3.2016)

Pruszcz, dn. 19 grudnia 2016 r.
BUD.BOŚiGK.6220.1.3.2016

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Pruszcz, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2016 r. wydał decyzję nr 5/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie istniejącej fermy drobiu w Serocku na dz. nr ewidencyjny 169/4, gmina Pruszcz”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją postępowania i treścią decyzji  w Urzędzie Gminy Pruszcz, w pok. nr 21 (II piętro), w godzinach pracy urzędu tj.:  pon., śr., czw. w godz. 7.15 – 15.15, we wtorek 7.15-17.00 i w piątek 7.15-13.30.

Decyzja ta została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pruszczu (www.bip.pruszcz.pl, oraz na stronie www.ekoportal.gov.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu,  w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji inwestycji na tablicy ogłoszeń sołectwa Serock.

Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik: Stanisław Kryszewski Zakład Sozotechniki Sp. z o.o.
ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz
2. Wnioskodawca: Ferma Drobiu, Gospodarstwo Rolne „ELCZAR”
Elżbieta i Cezary Zawiślak Sp. jawna Serock, ul. Kolejowa 17, 86-120 Pruszcz
3. sołtys wsi Serock – z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń
4. BIP Urzędu Gminy w Pruszczu
5. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz
6. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Sporządziła:
E. Grumbliniak – (52) 562 43 21

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian