ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2017)

Pruszcz, dnia 12 lipca 2017r.

BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2017

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów

Na podstawie art. 10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257) w związku ze złożonym wnioskiem przez  Ubojnię Drobiu „ELCZAR” Elżbieta i Cezary Zawiślak Sp. J. Serock, ul. Kolejowa 6,86-120 Pruszcz,  reprezentowaną przez pełnomocnika: Piotra Wojewódzkiego SOZO-ochrona środowiska ul. 11 Listopada 17/23, 85-0643 Bydgoszcz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładowego ujęcia wód podziemnych, o studnię nr 3, dla potrzeb procesów produkcyjno-technologicznych Ubojni Drobiu ELCZAR Sp. J.”

zawiadamiam

o wyznaczonym przez Wójta Gminy Pruszcz na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się co do zebranego materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na w/w przedsięwzięcie.
Zgodnie z art. 10 § 1 kpa organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W toku postępowania organ uzyskał niezbędne do wydania decyzji opinie i uzgodnienia, w związku z powyższym wyznacza stronom postępowania siedmiodniowy termin (7 dni) do zapoznania z aktami sprawy liczony od  dnia doręczenia.

Każda z zainteresowanych stron w wyznaczonym terminie może zapoznać się z zebranymi materiałami i dowodami, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz (pok. nr 3).

Otrzymują:
1. Pełnomocnik:
Piotr Wojewódzki
SOZO-ochrona środowiska
ul. 11 Listopada 17/23, 85-643 Bydgoszcz
2. Inwestor:
Ubojnia Drobiu „ELCZAR” Elżbieta i Cezary Zawiślak Sp. J.
ul. Kolejowa 6, Serock, 76-120 Pruszcz
3. strony postępowania wg. załącznika
sołtys wsi Serock – z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń
BIP Urzędu Gminy w Pruszczu
tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu
4. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Sporządziła: E. Grumbliniak –  (52) 562 43 22

Informacje

Rejestr zmian